Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Японы Хөгжлийн бэрхшээлийг эрт үед илрүүлэх, түүнийг дэмжих тогтолцоо

Хэвлэлийн нэр: Нээлттэй сургууль сонин

Зохиогч:  Б.Хонгорзул

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-10

Хуудас дугаар: 4

Өгүүллийн хураангуй:

Японы хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх дэмжлэг туслалцааны үзэл санаа нь сэргээн засах буюу эрүүл мэнд, боловсролын дэмжлэг туслалцаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжилд шаардлагатай гэж үздэг хувь хүний хандлагаас зөвхөн хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсролын дэмжлэг төдийхнөөр хязгаарлахгүйгээр хүүхэд, гэр бүл, бүс нутгийн нийгмийг бүхлээр нь хамарсан цогц хандлага руу өөрчлөгдөн хөгжсөн явдал юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #үнэлгээ #эрт үеийн тусламж дэмжлэг #Эрт үеийн илрүүлэг #оношлогоо #боловсролын үйлчилгээний хэлбэрүү

Хавсаргасан файл:

paper 4.docx;


Өгүүлэл нэмсэн: Б.Хонгорзул