Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн математикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг үр дүнтэй бэлтгэх

Хэвлэлийн нэр: АРБС

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-15

Хуудас дугаар: 28

Өгүүллийн хураангуй:

Хураангуй:

In order to teach mathematic effectively, elementary  education teachers prepare training materials that are interesting, many varied, and understandable to pupils, today, teachers use computers well to use in their lessons. This research article will help to improve computer skills.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Багш #математкийн хичээл #суралцагч

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа