Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Features and internal differences landscapes of Kharkhiraa and Turgen mountain system
Дунд сургуулийн газарзүйн хичээл дэх ГМС-ийн агуулгыг харьцуулан судалсан зарим үр дүн
Монгол Алтайн нурууны геоботаникийн судалгааны зарим үр дүн (Мөнххайрханы БЦГ-ын жишээн дээр)
Монгол Алтайн нурууны уур амьсгалын өөрчлөлт, мөстлөгийн судалгааны үр дүн
MOOC уламжлалт сургалттай харьцуулсан судалгаа
Полезных растения заповедника "Тосон Хулстай"
English curriculum standard and innovation
Оюутны суралцах үйлд вэб блог ашиглан дэмжлэг үзүүлэх асуудалд
English langauge policy and it's implementation of non-English majored students in Mongolia.
Importance of teaching english collocations for learner's of english as a second language
English curriculum standard and innovation
Монгол орны далавчтан (Chiroptera Blumenbach, 1779)-ы зүйлийн бүрдэл
Яруу найргийн орчуулгын уран чанарын асуудалд
Ерөнхий боловсролын салбар дахь төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн асуудалд
Роль русской литературы в рождении и развитии жанра романа в монгольской национальной литературе
"Хэлний орон судлал хичээдээр тухайн өв соёлын гүн бат мэдлэг эзэмшүүлэх асуудалд"
Дунд сургуулийн газарзүйн хичээл дэх ГМС-ийн агуулгыг харьцуулан судалсан зарим дүн
“уур амьсгалын өөрчлөлт, Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицохуйн боловсрол” сургалтын хөтөлбөр
Сурах бичгийн хуудаснаас Ж. Дашдондогийг сураглахад...
Хүүхдийн номын төрөл зүйлд хийсэн дүн шинжилгээ
Багшийн яриан дахь хэлний болон хэлний бус хэрэглэгдэхүүнээс үүдсэн эргэцүүлэмж
Хүүхдийн уншиж бичих чадвар эцэг эхийн орлогоос хамаарах нь
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 64 65
>>