Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Language assessment and testing
Partnership for the future through connectivity- Mongolian education system
Дорнод монголын бичээсийн судалгаа
The Issues of Teacher Development in Mongolia
浅析教学实践性行为的鉴定
Организаторские умения пщдагога в профессиональной деятеэльности ( на материале вуза) )
Management for the Physical Education
Боловсролын микро төлөвлөлт
Сургалтын практик үйлд хийсэн ажиглалт, дүгнэлт, загварчлах санаа
How does leaderrship influece of student learning success: Leadership competemcy for lecturers
Багшийн үнэлгээний аргазүйн шинэчлэл, боит байдал
Оюутан бие даах ажилдаа өөрийн үнэлгээ хийх арга зүй
Оюутны бие даан суралцах чадварт үнэлгээний рубрикийн нөлөөллийг судалсан нь
БАГШИЙН СУРГУУЛЬД ЭЛСЭГЧДИЙН БАЙГАЛЬ ШИНЖЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНГ ТОГТООХ НЭГЭН ОРОЛДЛОГО
Чанарын шалгалтын даалгаьрын гүйцэтгэлийн шинжилгээ
Багшлан суралцах загварын хэрэгжилт, үр дүн
Analysis of democratic pedagogy in an undergraduate elementary science course in Mongolia
Боловсролын үнэлгээний нэр томьёоны асуудалд
モンゴルにおける社会主義時代の教育と民主主義移行の 教育に関する対照研究
Оюутнуудын мэргэжлийн сэдлийн судалгаа
Study on Mongolian high school current status of budgeting and some limitations
Overview of Program and Its Curriculum
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 67 68
>>