Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Солонгос монгол хэлний харьцуулал
Монголын түүх ба Монголын боловсрол
The issues of preparing teacher of natural science in Mongolian state university of education
Монголын өнөөгийн байдал ба Монголын боловсрол
О СЕГОДНЯШНЕМ СОСТОЯНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОНГОЛИИ
Азийн хамтын ажиллагаанд Монголын үүрэг
Монголын боловсролын байдал
Об интерферентных ошибках, допускаемых студентами-монголами при изучении русского языка
Development process of foreign language studies in Mongolia
О ДЕСКРИПТИВНЫХ ТОЛКОВАНИЯХ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОМ И МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ
Түшиг цагаан нуурын эмчилгээний шаврын химийн найрлага
Солонгос хэлний "мүөд" ба монгол хэлний "юу" асуух төлөөний үгийн уугуул утгыг судлах нь
Бага боловсролын оюутан багшийг эцэг эхтэй ажиллахад бэлтгэх нь
Эрт эдүгээгийн эрдэмтдийн орчуулах эрдмээс ухахуй
Гадаад хэлний сургалтад Livemocha сүлжээг ашиглах нь
Сурагчдын химийн мэдлэг, чадварыг үнэлэх тестийн даалгаварт хийсэн судалгааны дүнгээс
Гауссын процессын дундаж утгын хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэд ойролцоо үнэлэлт
Дохиоллын системийг оновчтой зохицуулах
Condition of Gaussian measures to be equivalent
Тогтмол параметрийн хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэнд ойролцоо үнэлэлт байгуулах
The region of singularity of two measures, corresponding to one sample process
Гауссын процессын корреляцийн функцийн тухай таамаглал шалгах ойролцоо шинжүүр
---------------
<<
1 2 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68
>>