Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Development process of foreign language studies in Mongolia
О ДЕСКРИПТИВНЫХ ТОЛКОВАНИЯХ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОМ И МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ
Түшиг цагаан нуурын эмчилгээний шаврын химийн найрлага
Солонгос хэлний "мүөд" ба монгол хэлний "юу" асуух төлөөний үгийн уугуул утгыг судлах нь
Бага боловсролын оюутан багшийг эцэг эхтэй ажиллахад бэлтгэх нь
Эрт эдүгээгийн эрдэмтдийн орчуулах эрдмээс ухахуй
Гадаад хэлний сургалтад Livemocha сүлжээг ашиглах нь
Сурагчдын химийн мэдлэг, чадварыг үнэлэх тестийн даалгаварт хийсэн судалгааны дүнгээс
Гауссын процессын дундаж утгын хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэд ойролцоо үнэлэлт
Дохиоллын системийг оновчтой зохицуулах
Condition of Gaussian measures to be equivalent
Тогтмол параметрийн хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэнд ойролцоо үнэлэлт байгуулах
The region of singularity of two measures, corresponding to one sample process
Гауссын процессын корреляцийн функцийн тухай таамаглал шалгах ойролцоо шинжүүр
Их тооны хуулийн нэгэн хэрэглээ
Санамсаргүй хэмжигдхүүний дарааллын нийлэлтийн төрлүүд
Хугацаан цувааны хазайлт ба завсрын компонентуудыг хасах, үнэлэх
analisis of the results of basic course Mathematics Examination for 2th year students and Findings
О центральной предельной теореме теории вероятностей
Об одной задаче непараметрической статистики
Уран сайхны гимнастикчдын уян чанарт хийсэн судалгаа
“Аэробик гимнастикийн “коссак” үсрэлтийн үеийн техникийн биомеханик дүн шинжилгээ”
---------------
<<
1 2 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65
>>