Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хэлний бодлого ба гадаад хэлний боловсролын чанар, үр дүн
МХТ-ийг багш боловсролын хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх боломж
МХХТ-ийн цогц чадамжийг үнэлэх арга зүй, үр дүн
Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудалд
Суралцагчийн сурлагын ахицыг үнэлэх нэгэн аргачлал, туршилт, үр дүн.
Үнэлгээг вэбэд суурилж хийх туршилтын үр дүн
Оюутны багшлах ур чадварыг үнэлэх шалгуур боловсруулан мэргэжлийн дидактикийн хичээлд ашиглах боломж
Оюутны бие даалтыг хэмжих боломж
Шинжлэн судлах арга зүй ба хичээлийн судалгаа
Оюутны багшлах ур чадварыг үнэлэх шалгуур боловсруулан мэргэжлийн дидактикийн хичээлд ашиглах боломж
Improving Higher Education Curriculum in Mongolia: An Action Research Study in Progress
А.Бат-Очир
Оюутны бие даах ажлын үр дүнг сайжруулах бичил судалгаа
АНГЛИ ХЭЛНИЙ НЭГЭН СУРАХ БИЧГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛД
"Англи хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэхэд Facebook Group-г ашиглах боломж"
Some aspect of language policy and language assessment
Уламжлалт болон цахим үнэлгээний асуудал
Англи хэлний сурах бичгийн үнэлгээний асуудал
МАЛЧДЫН АЖ АМЬДРАЛЫГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ
Монголын хэвлэлийн зөвлөлийн ёс зүйн гомдол шийдвэрлэлтэд хийсэн ажиглалт
МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш нарын цаг ашиглалтын судалгаа
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 67 68
>>