Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын практик үйлд хийсэн ажиглалт, дүгнэлт, загварчлах санаа
How does leaderrship influece of student learning success: Leadership competemcy for lecturers
Багшийн үнэлгээний аргазүйн шинэчлэл, боит байдал
Оюутан бие даах ажилдаа өөрийн үнэлгээ хийх арга зүй
Оюутны бие даан суралцах чадварт үнэлгээний рубрикийн нөлөөллийг судалсан нь
БАГШИЙН СУРГУУЛЬД ЭЛСЭГЧДИЙН БАЙГАЛЬ ШИНЖЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНГ ТОГТООХ НЭГЭН ОРОЛДЛОГО
Чанарын шалгалтын даалгаьрын гүйцэтгэлийн шинжилгээ
Багшлан суралцах загварын хэрэгжилт, үр дүн
Analysis of democratic pedagogy in an undergraduate elementary science course in Mongolia
Боловсролын үнэлгээний нэр томьёоны асуудалд
モンゴルにおける社会主義時代の教育と民主主義移行の 教育に関する対照研究
Оюутнуудын мэргэжлийн сэдлийн судалгаа
Study on Mongolian high school current status of budgeting and some limitations
Overview of Program and Its Curriculum
Монголын Боловсролын Удирдлага төвлөрлийг сааруулах бодлогын талаархи судалгаа
Магистрант-оюутнуудын цахим эх сурвалжийн мэдээллийг ашиглаж буй байдлыг судалсан нь
2015 оны “БАЛДОРЖ” шагналт бүтээлүүдийн “өнгийг сонжихуй”
2015 оны “БАЛДОРЖ” шагналт бүтээлүүдийн “өнгийг сонжихуй”
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК НОСИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО ФОНА
PowerPoint presentation as a learning tool to improve EFL student’s English language skills
ЦАХИМ СЭТГҮҮЛЧДИЙН УР ЧАДВАРЫН АСУУДАЛД
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 64 65
>>