Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн багш сурагчдын харилцаан дахь эерэг сөрөг хандлагыг судалсан үр дүн
Багшийн имиж ахлах ангийн суралцагчдад нөлөөлж буйг судалсан нь
Англи хэлний харилцан ярианы хичээлийг явуулах нь
Хятад, Япон, Тайван, Монгол улсын их сургуулиудын мэргэжлийн англи хэлний сургалтын бодлого, онцлог, өнөөгийн хөгжил
Танхимын дискурсийн анализ
Экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйл
Азийн орнуудын мэргэжлийн англи хэлний өнөөгийн хөгжил
Дээд Боловсролын Салбарын Англи хэлний Бодлогын хэрэгжилтийг судалсан нь
Хүмүүний төлөвшил
Үг үү, утга уу...
Pragmatic methods of teaching
ESP teachers role: Improving student's speaking skill (MUST)
Гадаад хэлний үнэлгээний асуудалд
Language assessment and testing
Partnership for the future through Connectivity
Дорнод монголын бичээсийн судалгаа
The Issues of Teacher Development in Mongolia
浅析教学实践性行为的鉴定
Организаторские умения пщдагога в профессиональной деятеэльности ( на материале вуза) )
Management for the Physical Education
Боловсролын микро төлөвлөлт
Сургалтын практик үйлд хийсэн ажиглалт, дүгнэлт, загварчлах санаа
How does leaderrship influece of student learning success: Leadership competemcy for lecturers
Багшийн үнэлгээний аргазүйн шинэчлэл, боит байдал
Оюутан бие даах ажилдаа өөрийн үнэлгээ хийх арга зүй
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 64 65
>>