Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математик мэдээлэл зүйн багш мэргэжлээр төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн төлөв байдлыг судалсан нь
Бага боловсролын багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутны МХТ-ын чадварыг хөгжүүлэх асуудалд
Дээд боловсролын шинэчлэл ба багшийн хөгжил
Суралцахуйн үйлийг дэмжих нь
Бага боловсролын сургалт-судалгааны асуудал, шийдэл
Оюутны багшлах эв дүй, чадварыг дадлагын явцад хөгжүүлэх боломж
Бага боловсролын асуудал, шийдэл
Бага ангийн иргэний боловсрол хичээлийн арга зүйн шинэчлэл
WAYS OF BUILDING LISTENING-SPEAKING TECHNIQUES TO EACH LEARNER
Influence of English composing skills on introducing national heritage
Өгүүлбэрийн зураглал ашиглан оюутны бичих чадварыг сайжруулах нь
Лекцийн хичээл дээр төхөөрөмж ашиглан явцын үнэлгээ өгөх нь
Хичээлийн судалгаа хийх аргазүй
СУРГАЛТАД НЭЭЛТТЭЙ ЭХИЙН ПРОГРАМЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хтчээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь
Номын тэмдэглэл хөтлөх арга зүйн өнөөгийн байдалд хийсэн анализ
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүйн туршилт, үр дүн
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь
Сургалтын хэрэглэгдэхүүнд суурилсан портфолио боловсруулах арга зүй
ТХБ-ын үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь
Agee-Egee Mentoring program: School-based mentoring and human development
"Багш бэлтгэх суралтанд хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлж буй ассуудалд" Poster илтгэл
Оюутны бие даалтын ажлын гүйцэтгэл ба үнэлгээнд хийсэн ажиглалт дүгнэлт
Монгол бичиг үсгийн түүх
Орчуулгыг хэл шинжлэлийн үүднээс үзэх нь
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 67 68
>>