ХБШ-ийн ангийн оюутнуудын химийн хэл эзэмшсэн байдалд хийсэн судалгаа